2014/08/05

BY CORDOVA


memphistől szépen, gyorsan elbúcsúzván tavaly visszatértünk louisville, kentuckyba, úgy is mondhatnám, 1986-os legelső amerikai kalandunk helyszínére, vagy inkább az 1994-től induló új életünk telephelyére az ohio partján. velünk maradnak a cordovai élmények, az emlékezésben fotók segítenek

2012/01/27

EQUUS

amennyire tartózkodom a kutyáktól és macskáktól, annyira szeretek lovakat símogatni, fényképezni. soha nem gondoltam rá, hogy összeválogassam az eddigi lovas fotóimat, de szívesen mutogatom a legújabbakat. nyilván nem tudatosult bennem, hogy mi ez a rajongás, és mit lehet vagy mit kellene kifejeznem ebből a lovakkal kapcsolatos érzéki gyönyörűségből. talán soha nem is fog.
2011/09/23

éljenek a rondaságok!

nohát ez az a fotográfia, amit nem szeretek.

főleg, mert nincsen meg hozzá a kifinomult technikám, de a türelmem sem. a fotóklubban rendszerint az orvosok és a műszerészek a legjobb "close-up"-osok - jó vicc, könnyű nekik, ők mindezeket tanulják

hajlamos vagyok elsomfordálni az én szegényes utcai felvételeimmel, villanydrótos oszlopos tájképeimmel, mikor azok a szebbnél szebb és hibátlanul gyönyörűséges virág-, lepke-, bogár-fotók előkerülnek a portfóliókból. hogy egyformák, hogy unalmasak, hogy mindössze másodpercekre gerjesztenek, akár a magazinok címlapjain a dúskeblű hölgyek, jól tudom, kétségbeesett vagdalkozása csak annak a bénító önmarcangolásnak, hogy belőlem a kutya életben nem lesz jó fotós

csakazértis! le a rovarokkal bogarakkal, le a bimbókkal rügyekkel, le a kutyusokkal cicusokkal. éljenek a rondaságok, éljenek a csúnya fotók!

2011/08/05

megtalált faluKutasó falu Bokor felől

2011/04/14

egy igencsak aktuális Petőfi Sándor vers

A szájhősök

Meddig tart ez őrült hangzavar még?
Meddig bőgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szivében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül évre folyvást tart a zaj,
És nem ott-e, a hol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?

Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az időt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s olly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket,
Tápláljátok végre a hazát, ki
Olly sokáig táplált titeket.

Áldozat s tett, ez a két tükör, melly
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önző szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzők áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavaszszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sőt a régit is leeszitek.

S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerűség őket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ők a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.

Én ugyan nem állok a sereghez,
Melly kiséri őket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetődöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok győzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arczaikra a bitó jelét.

2011/01/10

média mix

hot sfumato
/L.E. fotója alá/

vezetékek sínek
lefátyolozott vonatok

lábukról
levett költők

lüktet a város
a bejárati jelzők
mögött


béla a hóember
/V.ZS. fotója alá/

hófehér gyönyörűn
udvari kulissza
alatta hógyerek
hóálmát alussza

munkalap
/H.L. fotógrafikája alá/

a jeleket nekem
hiába mutogassák
üres
keith jarret
borító
jut eszembe
meg majdnem
kassák


demerung
/O.I. fotója alá/

dumeráng
lőtte
sebek
naplemenés

berungás
és
pihenés

a kiérdemelt
unbound and bound
/T.P. fotói alá/

1.
répa szín
telefon zsinór
vezetékes
oldás és kötés

2.
majd ha lepotyogunk
ha vissza mind
a föld mélyibe

3.
embernyomos
remek
romok
b.ú.é.k.
/képes levlapról/

nekem a hej mambó
éjjeli nappali piért
hímnus és falrahányt korsó
meg ne kérdezd miért

praeterita
/L.E. barátja emlékéhez/

akkor a bánat némasága
körbe-körbejárás a semmiben
most a búcsú gyönyörű szavai
gazdagság a semmiből


tűzfalak
/festő barátaimhoz/

pesti titkok
pesti romok
pesti szemetek
ti pesti festők
ti pesti festők
de egyformán
jár a ti szemetek

2010/12/29

S.Ú.É.K.

kinek kinek sikeres újévet! 

2010/12/26

CSENDES ÉJ

Ezt a karácsonyi dalt valószínűleg mindenki ismeri, legalábbis a dallamát. Kiváncsi lettem a szövegre is, de senki nem tudott többet az első sornál, akit megkérdeztem. Az interneten talált többféle változat egyike sem hangzott ismerősen. A fordítások néhány szép sor ellenére kifejezetten idegenül hatottak (pl. "nyugta mély", "szunnyad már minden lény", "szent szülepár", "szent fiú aludjál", "pásztor nép gyorsan kélj",...).

Az ismertebb angol változatok közül nekem Olivia Newton Johné tetszett meg, erre alakítottam a magyar szöveget, illetve a hajlításokat.


Csendes éj szentséges éj
Kialudt minden fény
Nem virraszt csak a szent család
Ringatják a Jézuskát
Aludj aludj gyermek
Mennyei álom ölén

Csendes éj szentséges éj
Angyalok hangja kél
Fenn zengik a halleluját
Ünnepeljük Isten fiát
Itt van itt van a gyermek
Megváltó jött el közénk

Csendes éj szentséges éj
Virradj ránk tiszta fény
Kegyelmet sugárzó hajnal
Remény és szeretet vígasztalj
Úrjézus megszületett
Úrjézus megszületett

Csendes éj
by lyency

measure: 3/4
tempo: *| =81

C                       C
Cse-en-des | éj | szen-tsé-ges | éj
G7                C
Ki-a- |ludt | min-den | fény
F                                   C
Nem vir- | raszt csak a | sze-ent csa- | lád
F                             C
Rin-gat- | ják a kis | Jé-ézus- |kát
G                        C
A-ludj | a-aludj | gyer- | mek ||
C                 G7           C
Menny-e-i | á-lom ö- | lén |

Cse-en-des | éj | szen-tsé-ges | éj
An-gya- |lok | hang-ja | kél
Fen-nen | zen-gik a | hal-le-lu- | ját
Így ün- | nep-lik az | Is-ten fi- | át
Itt van | itt van a | gyer- |mek ||
Meg-vál-tó | jött el kö- | zénk |

Cse-en-des | éj | szen-tsé-ges | éj
Vir-radj | ránk | tisz-ta | fény
Ke-gyel- | met su-gár- | zó ha-aj | nal
Re-mény | és sze-re- | tet ví-gasz- | tal
Úr-jé- | zus meg-szü- | le- e-| tett ||
Úr-jé-zus | meg-szü-le- | tett